En allt viktigare uppgift för Svenska Gjuteriföreningen som branschorgan är att påverka utvecklingen när det gäller lagar och krav som berör branschens företag. Inom miljö- och energi- och arbetsmiljöområdet är förändringstakten snabb och det är viktigt med goda kontakter med beslutsfattare såväl nationellt som på EU-nivå.

Mer info

Vi har en bra dialog med såväl departement som myndigheter.

En styrka är att över 95 % av branschen är medlemmar i Svenska Gjuteriföreningen. Vi talar med en samlad röst och representerar både små och stora gjuterier.

Vissa frågor driver vi själva medan andra mer är lämpade för en hantering tillsammans med de olika branscherna inom Svenskt Näringsliv.

På EU-nivå verkar vi framför allt via branchorganisationen CAEF.

Dialogen med branschen sker via styrelsen, hemsidan, informationsblad, konferenser, informationsträffar, mail mm

Vi bevakar - logga in 

Här finns mer information om medlemsskap.

Kontakt: Peter.Naystrom@gjuteriforeningen.se tel. 036-726 78 08

 

Aktuella områden  

Miljö

 • Klassning bly Berör alla Al- och Cu-bas gjuterier
 • Avfallsskatt Berör sandgjuterier SF6 Berör Mg-gjuterier
 • IED-Direktivet Berör större gjuterier
 • Gjuteri- BREF Berör alla
 • Buller från industrier Berör alla
 • Klimatpåverkan Berör alla  

Energi

 • Koldioxidskatten slår hårt mot gjuteribranschenBerör alla
 • El-certifikat Berör alla 
 • Energiskatt Berör alla  

Arbetsmiljö

 • Märkning av tryckluftsledningar Berör alla
 • Kvarts Berör sandgjuterier
 • Elektromagnetiska fält Berör alla
 • Artificiell optisk strålning  Berör alla
 • Sanktionsavgifter Berör alla