Medlemsnytta är ett ledord för föreningens arbete. Under året har vi haft ett stort fokus på att utifrån medlemmarnas önskemål skapa en ny strategi för föreningens framtida arbete. Alla medlemmar skall känna att man får ett mervärde av sitt medlemskap.

Som ett led i detta inleddes året med en generell sänkning av medlemsavgiften med hela 25 %. En utmaning när det samtidigt visat sig att medlemmarnas önskemål är att föreningen skall bredda sitt verksamhetsområde. Omvärldsbevakning, forskning, utveckling, nätverkande, kompetensförsörjning, påverkansarbete mm är saker som skall jobbas med. För att få ihop ekvationen måste vi arbeta annorlunda och söka samarbete med andra aktörer.

Först några framgångar från påverkansområdet:

  • Bly i aluminiumlegeringar - Året inleddes med att EU fattade beslut kring den omdiskuterade frågan om hur bly skall klassas. Efter ett intensivt påverkansarbete från bland andra Gjuteriföreningen blev beslutet som vi önskade. Framför allt var det viktigt för återvunna Al-legeringar där det ursprungliga förslaget hade vållat mycket stora bekymmer.
  • Just nu pågår två energisparnätverk med deltagande av gjuterier som finansieras av Energimyndigheten. Fokus är att hjälpa små och medelstora gjuterier att effektivisera sin energianvändning.
  • Vikten av att föra fram branschens synpunkter till regering och myndigheter visade sig mycket tydligt in och med att vi fick gehör hos regeringen kring synpunkterna på omläggningen av energiskatten från kommande årsskifte. Framför allt är det små och medelstora medlemsföretag dvs. alla som förbrukar mindre än 10 GWh/år som gynnas av att vi lyckades få till en förändring av det ursprungliga förslaget.

Gjuteridagarna som hölls i mars är ett annat exempel på samverkan. Tillsammans med Gjuteritekniska föreningen sammanfördes tre olika konferenser till ett event. Det var ett nytänk som fick mycket goda vitsord och som vi skall utveckla ytterligare kommande år. Enda misstaget var att vi hade underskattat intresset vilket gjorde att utrymmet i lokalerna inte räckte riktigt till, något vi tar med oss till nästa års Gjuteridagar som kommer att hållas i Södertälje 22-23 mars 2018. Save-the-date!

I oktober höll vi vårt andra event för året i form av Strategidagarna. Under dessa dagar gavs inledningsvis ett antal mycket inspirerande presentationer som grund för vår workshop där idéer för föreningens framtida verksamhet diskuterades och prioriterades.

Gjuteridagarna och Strategidagarna kommer att vara föreningens stora event även kommande år.

Vi har inlett ett samarbete med Svenskt Aluminium. Inledningsvis har vi utsett adjungerande medlemmar i våra respektive styrelser och gemensamt besökt den satsning som Norges Tekniska Universitet gör inom aluminiumområdet.

På forskningssidan har föreningen finansierat ett antal projekt och förstudier inom teknik, omvärldsbevakning och hållbarhet. Utöver det har vi skrivit en ny överenskommelse med Jönköpings University och Swerea SWECAST för att driva Casting Innovation Centre, CIC. Här kommer större gemensamma forskningsprojekt att genereras och drivas.

Ytterligare ett led i att stärka gjuteriforskningen är att vi har tagit en tydligare roll i det strategiska innovationsområdet ”Metalliska material”. Ett samarbete mellan föreningen, Jernkontoret och Svenskt Aluminium som delfinansieras av VINNOVA. Här representeras föreningen av ett stort antal personer från olika medlemsföretag och forskningsutförare och ger oss möjlighet att påverka de forskningsutlysningar som görs.

Avslutningsvis presenterar vi årets nya medlemmar: ABB AB Components, AGES Casting Unnaryd AB, Novatic Industrial AB, Pour-Tech AB, Stena Recycling AB, Svensk Tryckgjutning AB

God Jul och Gott Nytt år önskar vi på Gjuteriföreningens kansli.

Peter Nayström
Generalsekreterare