Vårt fokus är gjuteribranschen och våra medlemmar.

Vi har lång erfarenhet och djup kompetens inom gjuteriindustrins miljö- och arbetsmiljöområdet, och vi har gedigen kompetens inom särskilt de internationella miljöstandarderna. Vårt mål är att bidra till hållbar affärsutveckling hos våra kunder, så att produktion och stödprocesser är effektiva och samordnar en miljöanpassad och resurseffektiv produktion.

Hållbar utveckling

Energi- och miljöfrågor står i fokus för industrins hållbara utveckling. För att säkra ekonomisk och teknisk konkurrenskraft behöver industrin vara proaktiv kring möjligheter att skapa mer nytta och värde för insatta energi- och materialresurser. Detta handlar inte bara kostnadsbesparingar på kort och lång sikt, utan det handlar också om konkurrensfördelar genom besparingar som också kommer industrins kunder till nytta, såsom nya innovativa resurseffektiva industriella produkter och tjänster, och inte minst möjligheten till globala resursvinster genom ökad återvinning och återanvändning istället för ökade uttag av jordens resurser. På samma sätt som dessa resursbesparingar driver industriell innovation och utveckling driver också de mer traditionella miljöfrågorna framåt en teknisk och ekonomisk utveckling. Frågor kring luftkvalitet, som sot, damm, försurande utsläpp, lukter och giftspridning, avfallshantering och buller har drivit på den tekniska utvecklingen inom alla industrigrenar. Detsamma gäller frågor om en hälsosam arbetsmiljö.

Förändringar i lagstiftningen

Grunden för ett gott miljöarbete ligger i företagets effektiva förmåga att effektivt hålla ett gott miljöarbete och att effektivt följa miljölagstiftningen. Därför erbjuder vi som en service till våra medlemmar en bevakning beträffande kommande förändringar i lagstiftningen. Vi företräder också branschen i olika lagstiftningsfrågor och vid remisser av direktiv och förordningar och har en kontinuerlig kontakt med myndighetsrepresentanter och ger genom dessa vägar branschens syn på  förslag till beslut som är på väg att fattas av departement och myndigheter. Vi bevakar även och upprätthåller en enklare översikt över gällande lagstiftning på branschens miljö- och arbetsmiljöområde.

Nätverk

Vi deltar också i olika nätverk för att hålla oss ständigt uppdaterade, kring de internationella miljöstandarderna och i branschens kunskapsläge och teknikutveckling. Kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning sker särskilt genom vår FoU verksamhet, inom projekt där vi tillämpar senaste kunskapen tillsammans med företag för att därigenom utveckla ny praktisk kunskap och erfarenhet av stort värde för industrin.

 

Medlemsservice (lösenordsskyddade uppgifter - logga in här)

  • Lagförteckning (yttre miljö och arbetsmiljö)
  • Information om miljörapport (mall och riktlinjer)
  • Nya regler, avtal och remisser

Tjänster

I vårt samarbete med Swerea SWECAST bedrivs bland annat forskning inom energi och miljö.

Exempel på detta är ENIG som är ett nätverk för energieffektivisering och har som huvudsyfte att skapa, samla och sprida information om energieffektivisering inom svensk tillverkningsindustri.

Läs mer om vad ENIG kan hjälpa ditt företag med här.