Svenska Gjuteriföreningen tillsätter varje år en stor del av medlemsintäkterna på industrinära forskningsprojekt. Under 2016 kommer 6 st medlemsfinansierade projekt att drivas med en total budget på ca 1,4 MSEK. Projekten beslutas av Svenska Gjuteriföreningens forskningsråd men bereds av 3 stycken forskningsgrupper; metall/pressgjutning-, järn-, och stål.

Om du är intresserad av att delta eller önskar få mer information, vänligen kontakta projektledaren för respektive projekt.

Järngruppen

Robust råsandssystem
Projektledare: Ulf Gotthardsson
Projektet syftar till att skapa och driva ett nätverk för robust råsand.

Status
Kommer inom kort

Stålgruppen

Processtyrning i gjuterier; PDA-teknik 2015-2016
Projektledare: Lennart Sibeck
Projektet är en fortsättning och komplettering av det hittills genomförda arbetet mot renare stålgjutgods. I detta projekt kommer man att titta närmare på själva provtagningen och tillgängliga analysmetoder för att utvärdera de praktiska möjligheterna att via driftsprov undersöka de gjutna stålens renhet med avseende på inneslutningar.

Status
Projektet inleddes under 2015 med test av olika kommersiella smältaprovtagare vilket resulterade i att c:a 50 prover för inneslutningsanalys har tagits från stålsmältor hos 4 olika stålgjuterier. En litt-studie på P- och S-rening resp. aktiva slagger har också genomförts. Under 2016 kommer inneslutningarna i proverna från 2015 att analyseras med sk. PDA-OES-teknik i spektrometern hos Swerea SWECAST. Med denna teknik kan inneslutningarnas sammansättning, storlek och antal mätas. PDA-OES är den snabbaste teknik som finns för att karakterisera inneslutningar och kan i princip användas för on-line kontroll. Deltagare i 2016 års projekt är Österby Gjuteri, Smålands Stålgjuteri, CWP, Sandvik Svedala och Norrhults Stålgjuteri. Vid startmötet 1/9 valdes Johan Ekengård / Sandvik Svedala till projektordförande. SWECAST investerar i programvara som installeras i början av oktober; därefter kommer inneslutningarna i proverna att analyseras och utvärderas. (Reviderat 2016-09-26)

Metall/Pressgjutninggruppen

High Performance aluminium castings
Projektledare: Lennart Sibeck
Projektet har fokuserat på att få ökad kunskap, framförallt inom två områden, hur man kan öka hållfasthet respektive seghet hos kommersiella Al-Si-legeringar vid förhöjda temperaturer resp.  rumstemperatur.

Status
Kommer inom kort

Termisk analys för undersökning av smältans kvalitet (Al, CU), del2
Projektledare: Marie Fredriksson
Syftet med detta projekt är att undersöka hur man med hjälp av termisk analys kan prediktera huruvida krympporositet kommer uppstå i det färdiga godset. Detta är en komplex frågeställning och därför har studien karaktären av ett förprojekt.

Status
Detta projekt är en fortsättning på projekt som drevs under 2015. Under del 1 fokuserade projektet på att samla in data i form av termisk analys som utfördes av två gjuterier och sedan behandla denna data för att identifiera beteenden och avvikelser. I del 2 kommer vi att arbeta med att utreda provningsmetoden närmare eftersom vi märkt att denna kan behöva anpassas för att man ska kunna prediktera defekter med hjälp av termisk analys. Startmöte för del 2 hölls i augusti och vi tar nu fram en försöksplan för fortsatta aktiviteter under hösten. Bl.a. kommer vi att titta på vikten av att använda rätt typ av kopp till analyserna för att uppfatta vad som händer under svalningsprocessen. Deltagande företag är Fundo Components, FM Mattsson Mora Group, Mönsterås Metall och NovaCast Systems. (Reviderat 2016-09-20)

Elektrostatisk pulversläppsmedel
Projektledare: Markus Börriesson
Projektet syftar till att utvärdera elektrostatiska pulversläppmedel för pressgjutning.

Status
Kommer inom kort

Strukturerad defektprediktering
Projektledare: Sargon Jidah
Simulering av sugningar i pressgjutgods är vanligt förekommande inom industrin. Detta är ett fortsättningsprojekt där olika simuleringsparameterar kommer att analyseras utifrån vilken inverkan de har på resultaten. En serie experiment kommer att genomföras vilka simuleringarna kommer att korreleras mot. Målet med projektet är att leverera ”Guide lines” för hur realistiska simuleringar av sugningar i pressgjutgods skall genomföras.

Status
Kommer inom kort