Svenska Gjuteriföreningen ägs av dess medlemsföretag, i dagsläget nästan 200 företag. Svenska Gjuteriföreningen är delägare i Swerea, en forskningsorganisation med inriktning mot material- och verkstadsteknik, som bildades 2005. Swerea är i sin tur ägare till Swerea SWECAST, som är branschens forsknings- och utbildningsinstitut i Jönköping, med knappt 50 anställda.

Ägarförhållandena och strukturen framgår av bilden nedan.

Ägandestruktur

 

Svenska Gjuteriföreningens organisation

Styrelsen för Svenska Gjuteriföreningen lägger fast den övergripande strategin och beslutar om de beställningar som läggs på föreningens samarbetspartners. Styrelsen har ett dussintal ledamöter vilka representerar ett brett urval av den svenska gjuteriindustrin. Under styrelsen finns ett arbetsutskott; Branschrådet och fyra ytterligare råd: Forskningsrådet, Medlemsrådet, Kompetensrådet och Energi- och Miljörådet. Svenska Gjuteriföreningens övergripande strategier beträffande forskning, branschaktiviteter och kompetensförsörjning utvecklas och bereds i styrelseutskottet-Branschrådet. Branschrådet ska via framtidsstudier, road maps, mm ge input till råden.

- Energi- och miljörådets uppgift är att hantera frågor som berör gjuteriernas arbetsmiljö, säkerhet, energifrågor samt frågor som berör gjuteriernas påverkan på vår yttre miljö.

- Forskningsrådet ska inom ramen för de av styrelsen fastställda strategi och verksamhetsplan utarbeta ett övergripande forskningsprogram. Fyra forskningsgrupper under forskningsrådet specialiserar sig och prioriterar aktiviteter inom järn, stål, metall och pressgjutning.

- Medlemsrådets uppgift är att identifiera och föreslå nya aktiviteter, tjänster och förmåner som bidrar till ökad medlemsnytta och därmed utvecklar och stärker föreningens attraktivitet som medlemsorganisation.

- Kompetensrådet handlägger branschens utbildningsfrågor.